​NIEUWE C.A.O. PERMANENTE VORMING VOOR DE VERHUISSECTOR

23 Juillet 2018 11:25

De wet Peeters legt elke werkgever de regeling op om vanaf 1/1/2017 VIJF opleidingsdagen toe te kennen aan zijn werknemers. Het K.B. in uitvoering van deze wet, biedt sectoren de mogelijkheid om deze verplichting geleidelijk in te voeren, nl. door middel van een C.A.O. kan een afwijkende regeling worden ingevoerd voor bedrijven met minder dan 20 werknemers en een groeipad voor bedrijven vanaf 20 werknemers.

De sociale partners in de verhuissector hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt!

Daartoe wordt op 27 juni 2018 een nieuwe toekomstgerichte C.A.O. over de permanente vorming in de verhuissector ondertekend. De C.A.O. maakt het onderscheid tussen formele en informele opleidingen en heeft tot doel dat iedereen in de verhuissector op een gestructureerde manier aan de vormingsverplichtingen van de wet Peeters (W. 5 maart 2017) voldoet.

In concreto wil dat zeggen:

 1. Bedrijven met minder dan 20 arbeiders zijn geacht hun werknemers 2 dagen/FTE/j. opleiding te laten volgen bij Ambassador Verhuisopleidingen of intern eenzelfde aantal erkende informele opleidingen te organiseren. De erkenning van de interne opleidingen gebeurt door Ambassador Verhuisopleidingen via de procedure van de erkende interne opleidingen (EIO). Voor meer informatie, kijk op de Ambassador website.
 2. Bedrijven met meer dan 19 arbeiders zijn geacht een opleidingsgroeipad te volgen (hetzij formele, hetzij informele opleidingen) nl.: 2 dagen/j./FTE in 2018, 3 dagen/j./FTE in 2019, 4 dagen/j./FTE in 2020, 5 dagen/j./FTE in 2021.
 3. Elke werkgever is geacht zijn werknemers (arbeiders & bedienden) jaarlijks te informeren over hun recht op opleiding.
 4. Elke werkgever zou ook permanent een individuele opleidingsrekening moeten bijhouden per tewerkgestelde werknemer. Dat kan ook via het BKV-registratiesysteem of via de Ambassador Verhuisopleidingen databank. Niet gevolgde opleidingsuren worden naar het volgende jaar overgedragen.
 5. Ook interim werkkrachten worden geacht voorafgaandelijk aan hun tewerkstelling in de verhuissector, één dag veiligheidsopleiding te volgen bij Ambassador Verhuisopleidingen. Deze opleiding zal zoals in het verleden maandelijks aangeboden worden in het Nederlands en in het Frans.


De nieuwe C.A.O. voert de volgende ondersteuningsmaatregelen in, waardoor de verhuissector gemakkelijker aan deze wetgeving kan voldoen.

 1. De werkgevers kunnen hun werknemers per jaar (per FTE of pro rata) 2 GRATIS formele opleidingsdagen (t.t.z. gefinancierd door het Sociaal Fonds), laten volgen bij Ambassador Verhuisopleidingen.
  Deze regeling geldt enkel en alleen voor P- kaart houders.
  Voor S-kaart houders wordt berekend hoelang de S-kaart houder per jaar werd tewerkgesteld in de sector. Indien de S-kaarthouder meer dan 6 maanden per jaar werkzaam is geweest in de sector, dan zal dezelfde regeling toegepast worden als voor de P-kaarthouders.
 2. Daarnaast wordt voorzien in een financiële TUSSENKOMST van € 50,00 per persoon per theoretische opleidingsdag en €150 per persoon per verplichte praktijkgerichte opleidingsdag (enkel en alleen voor P-kaarthouders) op de prijs van de opleidingen Code 95 voor chauffeurs C/CE. Deze opleidingen blijven betalend en maken integraal deel uit van de formele opleidingen. De interventie van € 50,00 of €150,00 per persoon per opleidingsdag geldt alleen voor opleidingen gegeven door Ambassador Verhuisopleidingen

De loonkostrecuperatie van € 75,00 per arbeider per opleidingsdag (aan te vragen via het Sociaal Fonds Verhuizingen) wordt evenwel afgeschaft.


Soorten ERKENDE opleidingen:

Formele opleidingen

Voor de permanente vorming, uitgezonderd de nascholing vakbekwaamheid chauffeurs (code95), komen in aanmerking:

 • Ladderliftoperator
 • Inpaktechnieken
 • Verhuistechnieken
 • Simulatie Verhuis
 • Schadevrij verhuis
 • Hef- en tiltechnieken
 • Coach op de werkvloer
 • Attitude en klantgerichtheid
 • EHBO voor verhuizers
 • Veilig werken in de verhuis (hoe veilig omgaan met het effen en tillen en de ladderlift).
 • Bedienen van machines in het kader van industriële verhuizingen (zware motorische heftrucks en kranen)
 • Heftruckopleidingen;
 • Elke ander formele opleiding die uitdrukkelijk door het sociaal fonds van de sector erkend werd.

Voor de nascholing vakbekwaamheid chauffeurs (code 95) komen in aanmerking:

 • Attitudetraining
 • Veiligheid en welzijn op de werkvloer
 • EHBO
 • Rij- en Rusttijden + Tachograaf
 • Ladingzekering
 • CRM en Aanrijdingsformulier
 • Wegcode en Ongevalsaangifte
 • Of elk ander opleiding code 95 erkend door de overheid (FOD Mobiliteit).

Informele opleidingen:

Informele opleidingen zijn opleidingen, andere dan de hierboven vermelde formele opleidingen, die rechtstreeks betrekking hebben op het werk. Deze opleidingen worden gekenmerkt door een hoge graad van zelforganisatie vanwege de individuele werknemer of groep werknemers, met betrekking tot de tijd, de plaats en de inhoud. De inhoud wordt gekozen op basis van de individuele behoeften van de werknemer(s), het rechtstreeks verband met het werk of de werkplek.

Voor de informele opleidingen komen in aanmerking:

 • Inzichten in een projectverhuis; kunnen lezen van inplanting schema’s
 • Omgaan met gps en digitale registratietechnieken van inboedels
 • Monteren van specifieke meubels en goederen die gelinkt zijn aan een bepaalde werf of vraag
 • Archiveringstechnieken en verhuis van archieven en bibliotheken.
 • Kunstwerkverhuis
 • Verhuis en installatie van hoogtechnologisch materiaal
 • Specifieke stockagesystemen van magazijnen
 • Duurzaam inpakken
 • Recyclage verhuismaterialen
 • Interne opleidingen van werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt: zoalso.a. taalopleidingen op de werkvloer, integratie van werknemers uit de sociale economie
 • Interne opleidingen die tot een omscholing van een werknemer binnen dezelfde bedrijf, leiden.
 • Interne opleidingen die oudere werknemers herplaatsen in het bedrijf en dit in het kader van werkbaarder werk.
 • Interne opleidingen van nieuwe procedures in functie van nieuwe klanten of werven
 • Elke andere interne opleiding die uitdrukkelijk door het sociaal fonds van de sector erkend werd.

Voor bijkomende informatie, contacteer:

Ambassador Verhuisopleidingen, Juan Caballero: 02/240 45 77

ACV-Transcom, Jan Sannen: 02/545 69 76

BTB-ABVV/UBT-FGTB, John Reynaert: 03/224 34 39

BKV/CBD, Koen Vangoidsenhoven: 02/240 45 70